**2017 RACE DATES/REGISTRATION**

Nov 08, 2016

 

 

RACE DATES:

SATURDAY/SUNDAY NOV 4-5, 2017

NOV 4, SATURDAY - 50K, MARATHON & 7 MILER

NOV 5, SUNDAY - HALF MARATHON

*AUG 1, 2017 8AM REGISTRATION OPENS*
EVENT HOSTED BY:
NEWS:SPONSORS: