*2018 RACE DATES/REGISTRATION*

Nov 23, 2017RACE DATES:

SATURDAY/SUNDAY NOV 3-4, 2018

NOV 3, SATURDAY - 50K, MARATHON & 7 MILER

NOV 4, SUNDAY - HALF MARATHON

*AUG 1, 2018 8AM REGISTRATION OPENS*
EVENT HOSTED BY:
NEWS:SPONSORS: